ساختار آزمون دولینگو 

ساختار آزمون دولینگو به طور کلی بسیار ساده و جذاب است و به هیچ وجه برای شرکت کننده امتحان خسته کننده نیست. ساختار آزمون دولینگو به دو بخش تقسیم می شود. قسمت نخست آن که مورد ارزیابی و سنجش و نمره دهی قرار می گیرد، شامل سوال های مختلف در چهار مهارت زبانی است و قسمت دوم آن که برای دانشگاه و یا موسسه های مقصد ارسال می شود در برگیرنده یک مصاحبه ویدئویی کوتاه و یک writing می باشد که قسمت دوم نمره دهی نمی شود.

درباره آزمون دولینگو

آزمون دولینگو را بسیاری از موسسات و دانشگاه های خارجی در  language requirements یا همان ملزومات زبان خود به صورت دائمی پذیرفته اند. لذا به منظور آشنایی با این آزمون با ما همراه باشید.